โครงการน้ำเพื่อชีวิต บริษัท บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริเวอรี่ จำกัด น้อมนำ แนวทางบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ
              
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ศ.ดร. เกษม จันทร์แก้ว คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมได้เข้า
ร่วมพิธีเปิด โครงการน้ำเพื่อชีวิต เป็นโครงการหนึ่งแพล็ตฟอร์ ”พราวน์ ทูบี กรีน” (Proud to
be Green) ของ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริเวอรี่ จำกัด โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานร่วมกับ นายอาสา สารสิน โดยโครงการฯ
เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียชุมชน ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้คณาจารย์และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมจาก
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการแหลมผักเบี้ยฯได้เข้าสำรวจพื้นที่
เพื่อจัดทำโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์ โดยการ
ประยุกต์เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยพืชตามแนวพระราชดำริ โดยการศึกษาวิจัยทดลอง
บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ จนได้ 2 วิธีการ คือพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและหญ้ากรองน้ำเสีย โดยปลูกพืชที่หา
ได้ง่ายในท้องถิ่น 3 ชนิด ได้แก่ ธูปฤาษี พุทธรักษา และหญ้าเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่
ศึกษาวิจัยและมีแผนที่จะให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนและหน่วยงานอื่น
หรือผู้ที่สนใจได้เข้าชม ณ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริเวอรี่ จำกัด จังหวัดนนทบุรี
 
 
 
Copyright 2007 Perform Design. All Rights Reserved